Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Colors Atelier Lisette zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat je deze Voorwaarden accepteert.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in de Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Colors Atelier Lisette worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Colors Atelier Lisette ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
2.1 Alle aanbiedingen van Colors Atelier Lisette zijn vrijblijvend en Colors Atelier Lisette behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.
2.2 Alle overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Colors Atelier Lisette. Colors Atelier Lisette is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Colors Atelier Lisette dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief btw en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, leveringen binnen Nederland betreft, en binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreffen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan plaatsvinden per vooruitbetaling of bij afhalen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Colors Atelier Lisette.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn ben je vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en ben je vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Colors Atelier Lisette ben je een bedrag van vijfentwintig (25) euro aan administratiekosten verschuldigd en indien Colors Atelier Lisette haar vordering ter incasso uitbesteedt, ben je tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien (15) procent van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Colors Atelier Lisette om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.4 Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Colors Atelier Lisette gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, heb je het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Colors Atelier Lisette.

Artikel 4. Levering.
4.1 De door Colors Atelier Lisette opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de wettelijke leveringstermijn van 30 dagen geeft je echter het recht je bestelling te annuleren  met terugbetaling van het eventueel betaalde bedrag.
4.2 De levering van de producten vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je aan Colors Atelier Lisette verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op je over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
6.1 Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Colors Atelier Lisette geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Colors Atelier Lisette garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.
7.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je Colors Atelier Lisette daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail of telefonisch en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Colors Atelier Lisette de keuze de desbetreffende producten ter retourneren daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.
7.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je als particulier het recht het product binnen dertig (30) dagen na aflevering aan Colors Atelier Lisette te retourneren. 
7.4 Artikelen die speciaal op maat gemaakt worden of een persoonlijke opdruk of borduursel hebben kunnen echter niet geruild worden. Ditzelfde geldt ook voor ondergoed en/of badkleding, deze kunnen vanwege hygiënische redenen niet geruild worden.

Artikel 8. Garantie.
Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Colors Atelier Lisette na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Colors Lisette in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie.
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Colors Atelier Lisette, is Colors Atelier Lisette niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Colors Atelier Lisette.

Artikel 10. Overmacht.
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Colors Atelier Lisette in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door middel van schriftelijke kennisgeving en zonder dat Colors Atelier Lisette gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Colors Atelier Lisette kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen.
11.1 Indien je aan Colors Atelier Lisette schriftelijk opgave doet van een adres, is Colors Atelier Lisette gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Colors Atelier Lisette schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Colors Atelier Lisette gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Colors Atelier Lisette deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien min of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Colors Atelier Lisette in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Colors Atelier Lisette vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Colors Atelier Lisette is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.